Informacje: tel. 56 662 39 79, pn - pt w godz. 8:00 do 16:00
Twój koszyk
Mój koszyk:
produktów: 0 suma: 0.00 zł
Menu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Kokardka.pl


 

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Informacje o produktach
 4. Składanie zamówień
 5. Ceny
 6. Dostawa i odbiór
 7. Okazje i promocje
 8. Prenumerata czasopism
 9. Prawo do odstąpienia od umowy
 10. Anulowanie zamówienia
 11. Reklamacje
 12. Gwarancja
 13. Polityka prywatności
 14. Postanowienia końcowe

 

1. Definicje

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT (KUPUJĄCY) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.

1.6. PRENUMERATA (UMOWA) - forma sprzedaży czasopism, gwarantująca Konsumentowi - Prenumeratorowi dostawę kolejnych numerów danego czasopisma w okresie objętym zamówieniem.

1.7. PRENUMERATOR – osoba fizyczna, która zawarła umowę na dostawę prenumeraty.

1.8. PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.10. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.11. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.kokardka.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów)

1.12. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.13. SPRZEDAWCA – spółka  prowadząca Sklep dostępny pod domeną www.kokardka.pl .

1.14. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15. UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub recenzująca Produkty.

1.16. RABATY ZA ZAKUPY - Należy wpisać nazwę nowego programu lojalnościowego – program lojalnościowy, którego zasady działania uregulowane są w odrębnym Regulaminie Programu Lojalnościowego, dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

1.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

- korzystania ze Sklepu,

- składania Zamówień,

- dostarczania Produktów,

- uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,

- uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

2.2. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:

- zapoznać się z Produktami,

- zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,

- uzyskać dostęp do bezpłatnego kursu wideo,

- uzyskać bezpłatny dostęp do wzorów,

- uzyskać bezpłatny dostęp do kursów haftu,

- zamówić prenumeratę czasopism,

- skorzystać z usługi: „Rabaty za zakupy”,

- skorzystać z okresowo dostępnej, bezpłatnej usługi zamówienia drukowanych katalogów „Kokardka.pl” w formie wysyłki Pocztą Polską.

2.3. Sklep prowadzony jest przez spółkę  zwaną dalej "Sprzedawcą" zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000208167, NIP 956-20-59-925, REGON 871573862

2.4. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:

- telefonicznie pod nr 56 662 39 79 (koszt połączenia wg stawek operatora),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres sklep@kokardka.pl,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres , ul. Grudziądzka 140/142, 87-100 Toruń

2.5. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

- urządzenia z dostępem do sieci Internet,

- zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

- zainstalowanej obsługi wtyczek cookie

- ekranu o minimalnej rozdzielczości: 1024 x 768 pixeli,

- aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku składania zamówień za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl, o którym mowa w pkt 4.1.

2.7. Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.

 

3. Informacje o Produktach

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu przedstawia informacje o głównych cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji zamówienia.

3.3. Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztach oraz formach płatności dostępne są w zakładce: „Dostawa i płatność” oraz w formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK”.

3.4. Oferowane przez Sprzedawcę nagrania na płytach DVD nie są zabezpieczone kodowaniem regionalnym i w związku z tym mogą być odtwarzane na następującym sprzęcie:

- odtwarzacz video DVD w zestawie z dołączonym telewizorem,

- zestaw komputerowy z dowolnym systemem operacyjnym z wbudowanym lub podłączonym odtwarzaczem DVD oraz zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików video DVD.

Oferowane nagrania DVD objęte są ochroną wynikającą z praw autorskich. Mogą być użytkowane prywatnie przez ich nabywcę bez prawa do ich publicznego odtwarzania, kopiowania, przetwarzania lub publikowania w części lub całości.

 

4. Składanie zamówień

4.1. Za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl.

4.1.1. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA” a następnie wybrać formę dostawy i płatności.

4.1.2. Za pośrednictwem formularza Klient dokonuje wyboru:

- Produktu i jego ilości,

- formy dostawy,

- formy płatności.

4.1.3. Za pośrednictwem formularza Klient może wykorzystać przyznany mu kod rabatowy, w ramach programu lojalnościowego „Rabaty za zakupy”, wpisując go w polu „kod rabatowy” oraz klikając przycisk: „Aktywuj kod”.

4.1.4. Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 4.1.1 oraz 4.1.2, a także w punkcie 4.1.3. (w razie wykorzystania kodu rabatowego przez Klienta, w procesie składania zamówienia) w formularzu pojawia się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:

- kosztu Produktu/Produktów tj. łącznej ceny (z uwzględniłem ewentualnego kodu rabatowego, w razie jego wykorzystania przez Klienta),

- kosztu dostawy.

4.1.5. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” oraz uzupełnieniu danych Klienta niezbędnych do realizacji Umowy co następuje po zalogowaniu się na Konto Klienta lub - bez konieczności utworzenia Konta Klienta - po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy – danych odbiorcy oraz adresu dostawy i adresu poczty elektronicznej.

4.1.6. Podczas składania zamówienia, wybierając sposób dostawy lub formę płatności, Konsument może wystawić „Komentarz do zamówienia”.

4.1.7. „Komentarz do zamówienia” nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj. nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste, stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

4.1.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji, informując o przewidywanym terminie wysyłki - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji wraz z informacją o przewidywanym terminie wysyłki następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownych wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

4.2. Telefonicznie.

4.2.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać również telefonicznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 56 662 39 79 (koszt połączenia według stawek operatora).

4.2.2. Podczas rozmowy telefonicznej Klient dokonuje wyboru:

- Produktu i jego ilości,

- formy dostawy,

- formy płatności.

4.2.3. Podczas rozmowy telefonicznej Klient może wykorzystać przyznany mu kod rabatowy, w ramach programu lojalnościowego „Rabaty za zakupy”, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy chęci wykorzystania kodu rabatowego oraz podanie kodu rabatowego. Sprzedawca weryfikuje poprawność podanego przez Uczestnika kodu rabatowego i podaje do wiadomości Klienta ostateczną cenę produktu (towaru), uwzględniającą wartość wykorzystanego kodu rabatowego.

4.2.4. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, w formie e-maila bądź w formie wiadomości SMS – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

4.2.5. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.2.3., jest utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.

4.3. Realizacja zamówienia następuje pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności w Sklepie lub u dostawców Sklepu Produktu/ Produktów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Klient na tym etapie ma możliwość wyboru, czy oczekuje na realizację zamówienia, czy decyduje się na częściową realizację zamówienia, bądź na anulowanie całego zamówienia.

 

5. Ceny

5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”.

5.2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana Klientowi wraz z zamówionym towarem.

5.3. Zapłata ceny może nastąpić:

5.3.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia,

5.3.2. poprzez PayU po złożeniu zamówienia,

5.3.3. za pobraniem przy odbiorze.

 

6. Dostawa i odbiór

6.1. Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub – na życzenie Klienta - za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6.2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 5.1.

6.3. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedającego znajdujących się na stronie Sklepu, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 

7. Okazje i Promocje

7.1. Na stronie sklepu internetowego www.kokardka.pl w zakładce „Okazje” oraz „Promocje” mogą znajdować się informacje o Produktach przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży.

7.2. Sprzedawca zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów magazynowych Produktów, objętych tą formą sprzedaży.

 

8. Prenumerata czasopism

8.1. Zamówienia prenumeraty przyjmowane są na okres maksymalnie roczny lub krótszy - w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.

8.2. Przez prenumeratę roczną rozumie się zamówienie kolejnych numerów czasopism z dostawą na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

8.3. Dostawa każdego numeru wydawnictwa następuje zgodnie z częstotliwością ukazywania się zamówionych wydawnictw, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8.4. Aktualny cennik prenumeraty podany jest na stronie internetowej Sklepu.

8.5. Zapłata ceny może nastąpić:

8.5.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia,

8.5.2. poprzez PayU po złożeniu zamówienia,

8.5.3. za pobraniem przy odbiorze.

8.6. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma należy dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów:

a) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl. – w sposób analogiczny do opisanego w pkt 4.1.1. – 4.1.7.

b) telefonicznie – w sposób analogiczny do opisanego w pkt 4.2.1. – 4.2.4.

8.7. Koszt dostawy zaprenumerowanych w Polsce czasopism pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt 8.7.1.

8.7.1. Jeśli zapłata ceny następuje za pobraniem przy odbiorze – Klient pokrywa koszt przesyłki pobraniowej w kwocie określonej wg cennika Poczty Polskiej (http://cennik.pocztapolska.pl/plik,1/Cennik_niepowszechnych_uslug_pocztowych_w_obrocie_krajowym_01042013.pdf) przy wysyłce pierwszego numeru czasopisma.

8.8. Umowa o prenumeratę czasopisma zawierana jest na czas określony jednego roku kalendarzowego bądź proporcjonalnie krótszy – w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

9.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem pkt 9.2.1.

9.2.1. Termin do odstąpienia od umowy o prenumeratę czasopism wygasa po upływie 14 dni od daty jej zawarcia.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na adresy podane w punkcie 2.4.

9.4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce „Odstąpienie od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę za zwrot w inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.

Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.

9.8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m. in. nie dotyczy ono umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

10. Anulowanie zamówienia

10.1. Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia na zasadach określonych w pkt. 9 od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji.

10.2. Jeżeli w terminie 7 dni na konto Sprzedawcy nie wpłynie przedpłata do której Klient zobowiązał się przy składaniu zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. O fakcie tym informuje Klienta telefonicznie lub mailowo.

 

11. Reklamacje

11.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.

11.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, m. in. jeśli rzecz:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z

okoliczności lub z przeznaczenia,

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił

zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

11.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w pkt. 11.2. jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

11.4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz wg swojego wyboru:

- oświadczenie o obniżeniu ceny,

- oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna,

- roszczenie o usunięcie wady,

- roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad,

Klient powinien odesłać pocztą na adres określony w pkt. 2.3. Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając pismo na adres określony w pkt. 2.4.

11.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub udzielana w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.

 

12. Gwarancja

12.1. Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku Sklep udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Produktu.

12.2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

13. Polityka prywatności

13.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

13.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

13.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r., ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm "O ochronie danych osobowych" Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie jego działalności.

13.4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności i Cookies. Każdego Użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności i Cookies. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej.

13.5 Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w poszczególnych formularzach w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w Polityki Prywatności i Cookies.

13.6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach (informacji handlowych) Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.kokardka.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

13.7. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymanie ankiety dotyczącej oceny Sklepu internetowego, usług oraz Produktów, Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania takiej ankiety wraz z prośbą o jej wypełnienie. Przesłanie ankiety następuje jednorazowo, po wysłaniu do Klienta zamówionego przez niego Produktu w formie wiadomości e-mail.

13.8. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymanie katalogu sprzedaży wysyłkowej Sklepu Internetowego Kokardka.pl, Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania takiego katalogu wraz z Produktem, będącym przedmiotem Umowy pomiędzy Stronami.

13.9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności i cookies.

13.10. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 

14. Postanowienia końcowe

14.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez jej wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przekazaniem Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazanie tekstu niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku, Regulamin zostanie przesłany Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

14.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14.3. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić jedynie z ważnych przyczyn – zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu; zmian w sposobach płatności; zmian technicznych i/lub organizacyjnych dotyczących przedsiębiorcy. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

14.4. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto, konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”

 

14.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.

 _____________________________________________________________________________________________

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.04.2018r. :

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Informacje o produktach
 4. Składanie zamówień
 5. Ceny
 6. Dostawa i odbiór
 7. Okazje i promocje
 8. Prenumerata czasopism
 9. Prawo do odstąpienia od umowy
 10. Anulowanie zamówienia
 11. Reklamacje
 12. Gwarancja
 13. Polityka prywatności
 14. Postanowienia końcowe

 

1. Definicje

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT (KUPUJĄCY) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.

1.6. PRENUMERATA (UMOWA) - forma sprzedaży czasopism, gwarantująca Konsumentowi - Prenumeratorowi dostawę kolejnych numerów danego czasopisma w okresie objętym zamówieniem.

1.7. PRENUMERATOR – osoba fizyczna, która zawarła umowę na dostawę prenumeraty.

1.8. PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.10. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.11. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.kokardka.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów)

1.12. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.13. SPRZEDAWCA – spółka  prowadząca Sklep dostępny pod domeną www.kokardka.pl .

1.14. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15. UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub recenzująca Produkty.

1.16. RABATY ZA ZAKUPY - Należy wpisać nazwę nowego programu lojalnościowego – program lojalnościowy, którego zasady działania uregulowane są w odrębnym Regulaminie Programu Lojalnościowego, dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

1.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

- korzystania ze Sklepu,

- składania Zamówień,

- dostarczania Produktów,

- uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,

- uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

2.2. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:

- zapoznać się z Produktami,

- zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,

- uzyskać dostęp do bezpłatnego kursu wideo,

- uzyskać bezpłatny dostęp do wzorów,

- uzyskać bezpłatny dostęp do kursów haftu,

- zamówić prenumeratę czasopism,

- skorzystać z usługi: „Rabaty za zakupy”,

- skorzystać z okresowo dostępnej, bezpłatnej usługi zamówienia drukowanych katalogów „Kokardka.pl” w formie wysyłki Pocztą Polską.

2.3. Sklep prowadzony jest przez spółkę  zwaną dalej "Sprzedawcą" zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000208167, NIP 956-20-59-925, REGON 871573862

2.4. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:

- telefonicznie pod nr 56 662 39 79 (koszt połączenia wg stawek operatora),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres sklep@kokardka.pl,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres , ul. Grudziądzka 140/142, 87-100 Toruń

2.5. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

- urządzenia z dostępem do sieci Internet,

- zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

- zainstalowanej obsługi wtyczek cookie

- ekranu o minimalnej rozdzielczości: 1024 x 768 pixeli,

- aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku składania zamówień za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl, o którym mowa w pkt 4.1.

2.7. Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.


3. Informacje o Produktach

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu przedstawia informacje o głównych cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji zamówienia.

3.3. Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztach oraz formach płatności dostępne są w zakładce: „Dostawa i płatność” oraz w formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK”.

3.4. Oferowane przez Sprzedawcę nagrania na płytach DVD nie są zabezpieczone kodowaniem regionalnym i w związku z tym mogą być odtwarzane na następującym sprzęcie:

- odtwarzacz video DVD w zestawie z dołączonym telewizorem,

- zestaw komputerowy z dowolnym systemem operacyjnym z wbudowanym lub podłączonym odtwarzaczem DVD oraz zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików video DVD.

Oferowane nagrania DVD objęte są ochroną wynikającą z praw autorskich. Mogą być użytkowane prywatnie przez ich nabywcę bez prawa do ich publicznego odtwarzania, kopiowania, przetwarzania lub publikowania w części lub całości.


4. Składanie zamówień

4.1. Za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl.

4.1.1. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA” a następnie wybrać formę dostawy i płatności.

4.1.2. Za pośrednictwem formularza Klient dokonuje wyboru:

- Produktu i jego ilości,

- formy dostawy,

- formy płatności.

4.1.3. Za pośrednictwem formularza Klient może wykorzystać przyznany mu kod rabatowy, w ramach programu lojalnościowego „Rabaty za zakupy”, wpisując go w polu „kod rabatowy” oraz klikając przycisk: „Aktywuj kod”.

4.1.4. Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 4.1.1 oraz 4.1.2, a także w punkcie 4.1.3. (w razie wykorzystania kodu rabatowego przez Klienta, w procesie składania zamówienia) w formularzu pojawia się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:

- kosztu Produktu/Produktów tj. łącznej ceny (z uwzględniłem ewentualnego kodu rabatowego, w razie jego wykorzystania przez Klienta),

- kosztu dostawy.

4.1.5. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” oraz uzupełnieniu danych Klienta niezbędnych do realizacji Umowy co następuje po zalogowaniu się na Konto Klienta lub - bez konieczności utworzenia Konta Klienta - po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy – danych odbiorcy oraz adresu dostawy i adresu poczty elektronicznej.

4.1.6. Podczas składania zamówienia, wybierając sposób dostawy lub formę płatności, Konsument może wystawić „Komentarz do zamówienia”.

4.1.7. „Komentarz do zamówienia” nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj. nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste, stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

4.1.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji, informując o przewidywanym terminie wysyłki - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji wraz z informacją o przewidywanym terminie wysyłki następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownych wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).


4.2. Telefonicznie.

4.2.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać również telefonicznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 56 662 39 79 (koszt połączenia według stawek operatora).

4.2.2. Podczas rozmowy telefonicznej Klient dokonuje wyboru:

- Produktu i jego ilości,

- formy dostawy,

- formy płatności.

4.2.3. Podczas rozmowy telefonicznej Klient może wykorzystać przyznany mu kod rabatowy, w ramach programu lojalnościowego „Rabaty za zakupy”, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy chęci wykorzystania kodu rabatowego oraz podanie kodu rabatowego. Sprzedawca weryfikuje poprawność podanego przez Uczestnika kodu rabatowego i podaje do wiadomości Klienta ostateczną cenę produktu (towaru), uwzględniającą wartość wykorzystanego kodu rabatowego.

4.2.4. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, w formie e-maila bądź w formie wiadomości SMS – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

4.2.5. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.2.3., jest utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.

4.3. Realizacja zamówienia następuje pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności w Sklepie lub u dostawców Sklepu Produktu/ Produktów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Klient na tym etapie ma możliwość wyboru, czy oczekuje na realizację zamówienia, czy decyduje się na częściową realizację zamówienia, bądź na anulowanie całego zamówienia.


5. Ceny

5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”.

5.2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana Klientowi wraz z zamówionym towarem.

5.3. Zapłata ceny może nastąpić:

5.3.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia,

5.3.2. poprzez PayU po złożeniu zamówienia,

5.3.3. za pobraniem przy odbiorze.


6. Dostawa i odbiór

6.1. Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub – na życzenie Klienta - za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6.2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 5.1.

6.3. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedającego znajdujących się na stronie Sklepu, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.


7. Okazje i Promocje

7.1. Na stronie sklepu internetowego www.kokardka.pl w zakładce „Okazje” oraz „Promocje” mogą znajdować się informacje o Produktach przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży.

7.2. Sprzedawca zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów magazynowych Produktów, objętych tą formą sprzedaży.


8. Prenumerata czasopism

8.1. Zamówienia prenumeraty przyjmowane są na okres maksymalnie roczny lub krótszy - w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.

8.2. Przez prenumeratę roczną rozumie się zamówienie kolejnych numerów czasopism z dostawą na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

8.3. Dostawa każdego numeru wydawnictwa następuje zgodnie z częstotliwością ukazywania się zamówionych wydawnictw, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8.4. Aktualny cennik prenumeraty podany jest na stronie internetowej Sklepu.

8.5. Zapłata ceny może nastąpić:

8.5.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia,

8.5.2. poprzez PayU po złożeniu zamówienia,

8.5.3. za pobraniem przy odbiorze.

8.6. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma należy dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów:

a) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl. – w sposób analogiczny do opisanego w pkt 4.1.1. – 4.1.7.

b) telefonicznie – w sposób analogiczny do opisanego w pkt 4.2.1. – 4.2.4.

8.7. Koszt dostawy zaprenumerowanych w Polsce czasopism pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt 8.7.1.

8.7.1. Jeśli zapłata ceny następuje za pobraniem przy odbiorze – Klient pokrywa koszt przesyłki pobraniowej w kwocie określonej wg cennika Poczty Polskiej (http://cennik.pocztapolska.pl/plik,1/Cennik_niepowszechnych_uslug_pocztowych_w_obrocie_krajowym_01042013.pdf) przy wysyłce pierwszego numeru czasopisma.

8.8. Umowa o prenumeratę czasopisma zawierana jest na czas określony jednego roku kalendarzowego bądź proporcjonalnie krótszy – w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.


9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

9.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem pkt 9.2.1.

9.2.1. Termin do odstąpienia od umowy o prenumeratę czasopism wygasa po upływie 14 dni od daty jej zawarcia.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na adresy podane w punkcie 2.4.

9.4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce „Odstąpienie od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę za zwrot w inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.

Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.

9.8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m. in. nie dotyczy ono umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


10. Anulowanie zamówienia

10.1. Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia na zasadach określonych w pkt. 9 od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji.

10.2. Jeżeli w terminie 7 dni na konto Sprzedawcy nie wpłynie przedpłata do której Klient zobowiązał się przy składaniu zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. O fakcie tym informuje Klienta telefonicznie lub mailowo.


11. Reklamacje

11.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.

11.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, m. in. jeśli rzecz:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z

okoliczności lub z przeznaczenia,

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił

zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

11.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w pkt. 11.2. jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

11.4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz wg swojego wyboru:

- oświadczenie o obniżeniu ceny,

- oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna,

- roszczenie o usunięcie wady,

- roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad,

Klient powinien odesłać pocztą na adres określony w pkt. 2.3. Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając pismo na adres określony w pkt. 2.4.

11.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub udzielana w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.


12. Gwarancja

12.1. Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku Sklep udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Produktu.

12.2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.


13. Polityka prywatności

13.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

13.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

13.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie jego działalności.

13.4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej.

13.5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach (informacji handlowych) Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.kokardka.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

13.6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymanie ankiety dotyczącej oceny Sklepu internetowego, usług oraz Produktów, Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania takiej ankiety wraz z prośbą o jej wypełnienie. Przesłanie ankiety następuje jednorazowo, po wysłaniu do Klienta zamówionego przez niego Produktu w formie wiadomości e-mail.

13.7. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymanie katalogu sprzedaży wysyłkowej Sklepu Internetowego Kokardka.pl, Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania takiego katalogu wraz z Produktem, będącym przedmiotem Umowy pomiędzy Stronami.


14. Postanowienia końcowe

14.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez jej wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przekazaniem Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazanie tekstu niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku, Regulamin zostanie przesłany Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

14.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14.3. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić jedynie z ważnych przyczyn – zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu; zmian w sposobach płatności; zmian technicznych i/lub organizacyjnych dotyczących przedsiębiorcy. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

14.4. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto, konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”


14.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.06.2017 r.

 Sklep Internetowy Kokardka.pl

ul. Grudziądzka 140/142
87-100 Toruń

tel: 56 662 39 79
e-mail: sklep@kokardka.pl

Masz pytanie? Napisz do nas: