Informacje: tel. 56 662 39 79, pn - pt w godz. 8:00 do 16:00
Twój koszyk
Mój koszyk:
produktów: 0 suma: 0.00 zł
Menu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Kokardka.pl

 

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 27 września 2023 r.

Spis treści

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kokardka.pl (dalej: Sklep) prowadzony jest przez: wpisaną do KRS pond nr 0000208167 (zwanym dalej: Sprzedawca).

 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 3. pod numerami telefonów: 56 662 39 79(opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora),

 4. korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@kokardka.pl

 5. Adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 140/142, 87-100 Toruń

 6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem pkt. XIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 9. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami IV punktu Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 10. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.

 11. Niniejszy Regulamin określa zasady:

a) korzystania ze Sklepu,

b) składania Zamówień,

c) korzystania z usług elektronicznych takich jak Konto w sklepie

d) dostarczania Produktów,

e) uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,

f) uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

2. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:

 1. zapoznać się z Produktami,

 2. zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,

 3. założyć Konto w Sklepie,

 4. uzyskać dostęp do bezpłatnego kursu wideo,

 5. uzyskać bezpłatny dostęp do wzorów,

 6. uzyskać bezpłatny dostęp do kursów haftu,

 7. zamówić prenumeratę czasopism,

 8. skorzystać z usługi: „Rabaty za zakupy”,

 9. skorzystać z okresowo dostępnej, bezpłatnej usługi zamówienia drukowanych katalogów Kokardka.pl w formie wysyłki Pocztą Polską.

 10. Sklep prowadzony jest przez spółkę zwaną dalej "Sprzedawcą" zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000208167, NIP 956-20-59-925, REGON 871573862.

 11. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:

 12. telefonicznie pod nr 56 662 39 79 (koszt połączenia wg stawek operatora),

 13. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres sklep@kokardka.pl,

 14. za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres: ul. Grudziądzka 140/142, 87-100 Toruń

 15. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 

II. DEFINICJE

 

 1. KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - Klient będący osobą fizyczną, która nabywa Produkt od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym;

 3. PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Produkt od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep. Klientem jest konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz przedsiębiorca.

 5. SPRZEDAWCA - (dalej: SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA), który zawiera z Klientem Umowę Sprzedaży Produktów lub/i świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 6. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 7. UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub recenzująca Produkty.

 8. SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kokardka.pl

 9. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 10. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 11. PRODUKT – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w tym prenumerata czasopism.

 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 14. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Produktów.

 15. CENA JEDNOSTKOWA PRODUKTU – cena ustalona za jednostkę określonego produktu, których ilość lub liczba są wyrażone w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach,

 16. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 17. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

 18. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym także bez zakładania Konta poprzez FORMULARZ REJESTRACJI, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 19. KONTO  – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 20. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 22. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 23. TRWAŁY NOŚNIK - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 24. OKAZJE – WYPRZEDAŻ – wyodrębnione miejsce w sklepie www.kokardka.pl, w którym, SPRZEDAWCA oferuje pełnowartościowe Produkty w obniżonych cenach.

 25. RABATY ZA ZAKUPY - Należy wpisać nazwę nowego programu lojalnościowego – program lojalnościowy, którego zasady działania uregulowane są w odrębnym Regulaminie Programu Lojalnościowego, dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

 26. PRENUMERATA (UMOWA) - forma sprzedaży czasopism, gwarantująca Konsumentowi - Prenumeratorowi dostawę kolejnych numerów danego czasopisma w okresie objętym zamówieniem.

 27. PRENUMERATOR – osoba fizyczna, która zawarła umowę na dostawę prenumeraty.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA

 

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a ponadto:

 2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

 5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 7. KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w innym bowiem przypadku możliwe jest, że transakcja za pośrednictwem Sklepu nie będzie mogła być zrealizowana.

 8. Oferowane przez Sprzedawcę nagrania na płytach DVD nie są zabezpieczone kodowaniem regionalnym i w związku z tym mogą być odtwarzane na następującym sprzęcie:

- odtwarzacz video DVD w zestawie z dołączonym telewizorem,

- zestaw komputerowy z dowolnym systemem operacyjnym z wbudowanym lub podłączonym odtwarzaczem DVD oraz zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików video DVD.

 1. Oferowane nagrania DVD objęte są ochroną wynikającą z praw autorskich. Mogą być użytkowane prywatnie przez ich nabywcę bez prawa do ich publicznego odtwarzania, kopiowania, przetwarzania lub publikowania w części lub całości.

 

IV. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- adres e-mail,

- imię i nazwisko,

- adres,

- nr telefonu,

- hasło.

 

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie w/w danych w Formularzu rejestracji.

 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia:

 2. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

 4. podać należy dane osobowe i dane do wysyłki następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 5. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 6. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 7. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem Zamówienia.

 8. po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” dokonać wyboru sposobu płatności za zamówienie. 

 9. opłacić zamówienie.

 10. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać również telefonicznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 56 662 39 79 (koszt połączenia według stawek operatora).

 11. Podczas rozmowy telefonicznej Klient dokonuje wyboru:

 12. Produktu i jego ilości,

 13. formy dostawy,

 14. formy płatności.

 15. Podczas rozmowy telefonicznej Klient może wykorzystać przyznany mu kod rabatowy, w ramach programu lojalnościowego „Rabaty za zakupy”, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy chęci wykorzystania kodu rabatowego oraz podanie kodu rabatowego. Sprzedawca weryfikuje poprawność podanego przez Uczestnika kodu rabatowego i podaje do wiadomości Klienta ostateczną cenę produktu (towaru), uwzględniającą wartość wykorzystanego kodu rabatowego.

 16. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, w formie e-maila bądź w formie wiadomości SMS – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

 17. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 , jest utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.

 18. Realizacja zamówienia następuje pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności w Sklepie lub u dostawców Sklepu Produktu/ Produktów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Klient na tym etapie ma możliwość wyboru, czy oczekuje na realizację zamówienia, czy decyduje się na częściową realizację zamówienia, bądź na anulowanie całego zamówienia.

 19. Podczas składania zamówienia, wybierając sposób dostawy lub formę płatności, Konsument może wystawić „Komentarz do zamówienia”.

 20. „Komentarz do zamówienia” nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj. nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste, stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

 

VI. PRENUMERATA CZASOPISM

 

 1. Zamówienia prenumeraty przyjmowane są na okres maksymalnie roczny lub krótszy - w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.

 2. Przez prenumeratę roczną rozumie się zamówienie kolejnych numerów czasopism z dostawą na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 3. Dostawa każdego numeru wydawnictwa następuje zgodnie z częstotliwością ukazywania się zamówionych wydawnictw, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 4. Aktualny cennik prenumeraty podany jest na stronie internetowej Sklepu.

 5. Zapłata ceny może nastąpić:

 6. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia,

 7. poprzez PayU po złożeniu zamówienia,

 8. za pobraniem przy odbiorze.

  1. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma należy dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów:

 9. za pomocą formularza zamówienia zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl.

 10. Telefonicznie,

Wg. zasad opisanych w części V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.

 1. Koszt dostawy zaprenumerowanych w Polsce czasopism pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem, że jeśli zapłata ceny następuje za pobraniem przy odbiorze – Klient pokrywa koszt przesyłki pobraniowej w kwocie określonej wg cennika wysyłki za pomocą Poczty Polskiej na stronie sklepu:
  https://www.kokardka.pl/6/dostawa-i-platnosc

 

 1. Umowa o prenumeratę czasopisma zawierana jest na czas określony jednego roku kalendarzowego bądź proporcjonalnie krótszy – w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.

 

VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.


 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, w tym opisy Produktów, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich / PLN / i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, o których Klient jest informowany przy opisie Produktu, a także dodatkowo w Zakładce „Dostawa i Płatność” oraz na kolejnych etapach składania Zamówienia.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz wycofania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone, chyba że strony transakcji dokonają innych indywidualnych ustaleń.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana Klientowi wraz z zamówionym towarem.

 6. W przypadku prowadzenia promocji w SKLEPIE, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 7. Jeżeli dany Produkt lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 8. W przypadku Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w ust. 5 i 6, nie mają zastosowania.

 9. Te same zasady stosuje się do reklamy Produktu.

 10. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 

VIII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. Zamówienie może być złożone zarówno przez Klienta posiadającego Konto w sklepie internetowym, jak i przez Klienta nie posiadającego Konta.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego/jej otrzymanie, na trwałym nośniku, co powoduje związanie Klienta Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 

 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

 4. Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

 6. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

 7. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3, a także poprzez,

 8. dołączanie do przesyłek lub przesłanie korespondencją e-mail (o ile nam go poddałeś) dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.

 9. Treść Umowy Sprzedaży dokonanej poprzez Sklep jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 13. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu i wyboru opcji „płatność przy odbiorze osobistym, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 

IX. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 2. Płatność przy odbiorze osobistym przesyłki

 3. W formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia

 4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Kokardka.pl przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl/.

 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

 6. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

 

X. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 1. Przesyłka pocztowa, w tym przesyłka pocztowa przedpłacona lub pobraniowa.

 2. Paczkomaty In Post przesyłka przedpłacona

 3. Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska przedpłacona lub pobraniowa.

 

2. Koszty dostawy Produktu do Klienta ponosi Klient.

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze indywidualnych ustaleń możliwa wysyłki do innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

5. Produkt dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedawcę znajdujących się na stronie Sklepu kokardka.pl, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy, chyba że inny termin zostanie indywidualnie uzgodniony z Klientem. W razie przekroczenia powyższego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

6. Terminy powyższe należy liczyć w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Szczegółowe Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztach oraz formach płatności dostępne są w zakładce: „Dostawa i płatność” oraz w formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK”.

 4. Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji na zasadach opisanych w części X poniżej

 5. Jeżeli w terminie 7 dni na konto Sprzedawcy nie wpłynie przedpłata do której Klient zobowiązał się przy składaniu zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. O fakcie tym informuje Klienta telefonicznie lub mailowo.

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kokardka.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny: Grudziądzka 140/142, 87-100 Toruń.

https://www.kokardka.pl/14/formularz-odstapienia-od-umowy

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. W razie odstąpienia od umowy konsument co do zasady nie ponosi kosztów związanych z jej zawarciem i wykonaniem. Jednakże, jeśli wybrał inny niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia rzeczy, Sklep nie musi ponadto zwracać konsumentowi dodatkowych kosztów tej dostawy, które konsument poniósł. Ponadto konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu.

 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Mamy w naszym sklepie bogaty asortyment.

Pamiętaj !

Prawo odstąpienia od umowy nie zawsze Ci przysługuje !

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m. in. nie dotyczy ono umowy:

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

Klient będący przedsiębiorcą nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie wad fizycznych/niezgodności Produktu z umową.

 2. Składając reklamację możesz skorzystać z formularza reklamacji jakie udostępniamy w zakładce https://www.kokardka.pl/82/formularz-reklamacji, lub złożyć ją mailem na adres: sklep@kokardka.pl powinieneś wskazać w niej co najmniej:

 3. twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

 4. określenie przedmiotu reklamacji (wskazanie, dlaczego składasz reklamację i czego się domagasz) oraz reklamowanego Produktu;

 5. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

 6. określenie żądania: naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy,

 7. datę zawarcia umowy i dokument potwierdzający jej zawarcie,

 8. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty, jeśli chcesz odstąpić od umowy domagasz się zwrotu pieniędzy (pamiętaj o zasadach odstąpienia od umowy, nie zawsze możesz złożyć to żądanie od razu przy zgłoszeniu reklamacji);

 9. jeżeli składasz reklamację na piśmie – twój własnoręczny podpis.

 10. Jeżeli reklamacja ma braki, które uniemożliwiają nam jej rozpoznanie, zostaniesz poproszony o jej uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli nie uzupełnisz w terminie reklamacji, rozpoznamy ją w oparciu o dane jakimi będziemy dysponować.

 11. Szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego opisaliśmy w Polityce Zwrotów i Reklamacji.

 

XIII. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami.

 2. W wypadku przedsiębiorców mamy prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem (przedsiębiorcą) pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. 

 5. Szczegółowe zasady naszej odpowiedzialności uregulowane są w Regulamin zwrotów i reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym www.kokardka.pl w zasad obowiązujących od 22.09.2023 r. w Zakładce Polityka Zwrotów i Reklamacji https://www.kokardka.pl/83/polityka-zwrotow-i-reklamacji.

 

XV. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

  1. Konto,

  2. Formularz Zamówienia,

  3. Newsletter,

  4. Wyszukiwarka,

  5. Dostęp do darmowych kursów on – line.

 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków

  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz

  2. kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

  1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia i

  2. kliknięciu pola „Zamawiam i Płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, o ile Klient składając zamówienie żąda faktury VAT.

 4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj”.

 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

 6. Konto oraz Newsletter w Sklepie świadczone są przez czas nieoznaczony.

 7. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

XVI. WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kokardka.pl lub też pisemnie na adres: (adres siedziby i adres do korespondencji): ul. Grudziądzka 140/142, 87-100 Toruń. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 3. W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę, Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

   

 

XVIII. ZMIANY REGULAMINU:

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 _____________________________________________________________________________________________

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.04.2018r. :

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Informacje o produktach
 4. Składanie zamówień
 5. Ceny
 6. Dostawa i odbiór
 7. Okazje i promocje
 8. Prenumerata czasopism
 9. Prawo do odstąpienia od umowy
 10. Anulowanie zamówienia
 11. Reklamacje
 12. Gwarancja
 13. Polityka prywatności
 14. Postanowienia końcowe

 

1. Definicje

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT (KUPUJĄCY) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.

1.6. PRENUMERATA (UMOWA) - forma sprzedaży czasopism, gwarantująca Konsumentowi - Prenumeratorowi dostawę kolejnych numerów danego czasopisma w okresie objętym zamówieniem.

1.7. PRENUMERATOR – osoba fizyczna, która zawarła umowę na dostawę prenumeraty.

1.8. PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.10. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.11. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.kokardka.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów)

1.12. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.13. SPRZEDAWCA – spółka  prowadząca Sklep dostępny pod domeną www.kokardka.pl .

1.14. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15. UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub recenzująca Produkty.

1.16. RABATY ZA ZAKUPY - Należy wpisać nazwę nowego programu lojalnościowego – program lojalnościowy, którego zasady działania uregulowane są w odrębnym Regulaminie Programu Lojalnościowego, dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

1.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

- korzystania ze Sklepu,

- składania Zamówień,

- dostarczania Produktów,

- uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,

- uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

2.2. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:

- zapoznać się z Produktami,

- zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,

- uzyskać dostęp do bezpłatnego kursu wideo,

- uzyskać bezpłatny dostęp do wzorów,

- uzyskać bezpłatny dostęp do kursów haftu,

- zamówić prenumeratę czasopism,

- skorzystać z usługi: „Rabaty za zakupy”,

- skorzystać z okresowo dostępnej, bezpłatnej usługi zamówienia drukowanych katalogów „Kokardka.pl” w formie wysyłki Pocztą Polską.

2.3. Sklep prowadzony jest przez spółkę  zwaną dalej "Sprzedawcą" zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000208167, NIP 956-20-59-925, REGON 871573862

2.4. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:

- telefonicznie pod nr 56 662 39 79 (koszt połączenia wg stawek operatora),

- za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres sklep@kokardka.pl,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres , ul. Grudziądzka 140/142, 87-100 Toruń

2.5. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

- urządzenia z dostępem do sieci Internet,

- zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

- zainstalowanej obsługi wtyczek cookie

- ekranu o minimalnej rozdzielczości: 1024 x 768 pixeli,

- aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku składania zamówień za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl, o którym mowa w pkt 4.1.

2.7. Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.


3. Informacje o Produktach

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu przedstawia informacje o głównych cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji zamówienia.

3.3. Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztach oraz formach płatności dostępne są w zakładce: „Dostawa i płatność” oraz w formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK”.

3.4. Oferowane przez Sprzedawcę nagrania na płytach DVD nie są zabezpieczone kodowaniem regionalnym i w związku z tym mogą być odtwarzane na następującym sprzęcie:

- odtwarzacz video DVD w zestawie z dołączonym telewizorem,

- zestaw komputerowy z dowolnym systemem operacyjnym z wbudowanym lub podłączonym odtwarzaczem DVD oraz zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików video DVD.

Oferowane nagrania DVD objęte są ochroną wynikającą z praw autorskich. Mogą być użytkowane prywatnie przez ich nabywcę bez prawa do ich publicznego odtwarzania, kopiowania, przetwarzania lub publikowania w części lub całości.


4. Składanie zamówień

4.1. Za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl.

4.1.1. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA” a następnie wybrać formę dostawy i płatności.

4.1.2. Za pośrednictwem formularza Klient dokonuje wyboru:

- Produktu i jego ilości,

- formy dostawy,

- formy płatności.

4.1.3. Za pośrednictwem formularza Klient może wykorzystać przyznany mu kod rabatowy, w ramach programu lojalnościowego „Rabaty za zakupy”, wpisując go w polu „kod rabatowy” oraz klikając przycisk: „Aktywuj kod”.

4.1.4. Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 4.1.1 oraz 4.1.2, a także w punkcie 4.1.3. (w razie wykorzystania kodu rabatowego przez Klienta, w procesie składania zamówienia) w formularzu pojawia się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:

- kosztu Produktu/Produktów tj. łącznej ceny (z uwzględniłem ewentualnego kodu rabatowego, w razie jego wykorzystania przez Klienta),

- kosztu dostawy.

4.1.5. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” oraz uzupełnieniu danych Klienta niezbędnych do realizacji Umowy co następuje po zalogowaniu się na Konto Klienta lub - bez konieczności utworzenia Konta Klienta - po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy – danych odbiorcy oraz adresu dostawy i adresu poczty elektronicznej.

4.1.6. Podczas składania zamówienia, wybierając sposób dostawy lub formę płatności, Konsument może wystawić „Komentarz do zamówienia”.

4.1.7. „Komentarz do zamówienia” nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj. nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste, stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

4.1.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji, informując o przewidywanym terminie wysyłki - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji wraz z informacją o przewidywanym terminie wysyłki następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownych wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).


4.2. Telefonicznie.

4.2.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać również telefonicznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 56 662 39 79 (koszt połączenia według stawek operatora).

4.2.2. Podczas rozmowy telefonicznej Klient dokonuje wyboru:

- Produktu i jego ilości,

- formy dostawy,

- formy płatności.

4.2.3. Podczas rozmowy telefonicznej Klient może wykorzystać przyznany mu kod rabatowy, w ramach programu lojalnościowego „Rabaty za zakupy”, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy chęci wykorzystania kodu rabatowego oraz podanie kodu rabatowego. Sprzedawca weryfikuje poprawność podanego przez Uczestnika kodu rabatowego i podaje do wiadomości Klienta ostateczną cenę produktu (towaru), uwzględniającą wartość wykorzystanego kodu rabatowego.

4.2.4. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, w formie e-maila bądź w formie wiadomości SMS – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.

4.2.5. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.2.3., jest utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.

4.3. Realizacja zamówienia następuje pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności w Sklepie lub u dostawców Sklepu Produktu/ Produktów objętych zamówieniem, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Klient na tym etapie ma możliwość wyboru, czy oczekuje na realizację zamówienia, czy decyduje się na częściową realizację zamówienia, bądź na anulowanie całego zamówienia.


5. Ceny

5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”.

5.2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana Klientowi wraz z zamówionym towarem.

5.3. Zapłata ceny może nastąpić:

5.3.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia,

5.3.2. poprzez PayU po złożeniu zamówienia,

5.3.3. za pobraniem przy odbiorze.


6. Dostawa i odbiór

6.1. Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub – na życzenie Klienta - za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6.2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 5.1.

6.3. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedającego znajdujących się na stronie Sklepu, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.


7. Okazje i Promocje

7.1. Na stronie sklepu internetowego www.kokardka.pl w zakładce „Okazje” oraz „Promocje” mogą znajdować się informacje o Produktach przeznaczonych do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży.

7.2. Sprzedawca zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów magazynowych Produktów, objętych tą formą sprzedaży.


8. Prenumerata czasopism

8.1. Zamówienia prenumeraty przyjmowane są na okres maksymalnie roczny lub krótszy - w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.

8.2. Przez prenumeratę roczną rozumie się zamówienie kolejnych numerów czasopism z dostawą na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

8.3. Dostawa każdego numeru wydawnictwa następuje zgodnie z częstotliwością ukazywania się zamówionych wydawnictw, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8.4. Aktualny cennik prenumeraty podany jest na stronie internetowej Sklepu.

8.5. Zapłata ceny może nastąpić:

8.5.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia) po złożeniu zamówienia,

8.5.2. poprzez PayU po złożeniu zamówienia,

8.5.3. za pobraniem przy odbiorze.

8.6. W celu otrzymywania prenumeraty wybranego czasopisma należy dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów:

a) za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.kokardka.pl. – w sposób analogiczny do opisanego w pkt 4.1.1. – 4.1.7.

b) telefonicznie – w sposób analogiczny do opisanego w pkt 4.2.1. – 4.2.4.

8.7. Koszt dostawy zaprenumerowanych w Polsce czasopism pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt 8.7.1.

8.7.1. Jeśli zapłata ceny następuje za pobraniem przy odbiorze – Klient pokrywa koszt przesyłki pobraniowej w kwocie określonej wg cennika Poczty Polskiej (http://cennik.pocztapolska.pl/plik,1/Cennik_niepowszechnych_uslug_pocztowych_w_obrocie_krajowym_01042013.pdf) przy wysyłce pierwszego numeru czasopisma.

8.8. Umowa o prenumeratę czasopisma zawierana jest na czas określony jednego roku kalendarzowego bądź proporcjonalnie krótszy – w sytuacji, gdy Klient zamawia prenumeratę w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego.


9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

9.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem pkt 9.2.1.

9.2.1. Termin do odstąpienia od umowy o prenumeratę czasopism wygasa po upływie 14 dni od daty jej zawarcia.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na adresy podane w punkcie 2.4.

9.4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce „Odstąpienie od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę za zwrot w inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.

Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.

9.8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m. in. nie dotyczy ono umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


10. Anulowanie zamówienia

10.1. Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia na zasadach określonych w pkt. 9 od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji.

10.2. Jeżeli w terminie 7 dni na konto Sprzedawcy nie wpłynie przedpłata do której Klient zobowiązał się przy składaniu zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. O fakcie tym informuje Klienta telefonicznie lub mailowo.


11. Reklamacje

11.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.

11.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, m. in. jeśli rzecz:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z

okoliczności lub z przeznaczenia,

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił

zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

11.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w pkt. 11.2. jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

11.4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz wg swojego wyboru:

- oświadczenie o obniżeniu ceny,

- oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna,

- roszczenie o usunięcie wady,

- roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad,

Klient powinien odesłać pocztą na adres określony w pkt. 2.3. Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając pismo na adres określony w pkt. 2.4.

11.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub udzielana w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.


12. Gwarancja

12.1. Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku Sklep udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Produktu.

12.2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.


13. Polityka prywatności

13.1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

13.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

13.3. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie jego działalności.

13.4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i Użytkowników strony internetowej.

13.5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach (informacji handlowych) Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.kokardka.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

13.6. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymanie ankiety dotyczącej oceny Sklepu internetowego, usług oraz Produktów, Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania takiej ankiety wraz z prośbą o jej wypełnienie. Przesłanie ankiety następuje jednorazowo, po wysłaniu do Klienta zamówionego przez niego Produktu w formie wiadomości e-mail.

13.7. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymanie katalogu sprzedaży wysyłkowej Sklepu Internetowego Kokardka.pl, Sklep zastrzega sobie prawo do przesłania takiego katalogu wraz z Produktem, będącym przedmiotem Umowy pomiędzy Stronami.


14. Postanowienia końcowe

14.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez jej wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przekazaniem Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazanie tekstu niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku, Regulamin zostanie przesłany Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

14.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14.3. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić jedynie z ważnych przyczyn – zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu; zmian w sposobach płatności; zmian technicznych i/lub organizacyjnych dotyczących przedsiębiorcy. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

14.4. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto, konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.”


14.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.06.2017 r.

 Sklep Internetowy Kokardka.pl

ul. Grudziądzka 140/142
87-100 Toruń

tel: 56 662 39 79
e-mail: sklep@kokardka.pl

Masz pytanie? Napisz do nas: