Informacje: tel. 56 662 39 79, pn - pt w godz. 8:00 do 16:00
Twój koszyk
Mój koszyk:
produktów: 0 suma: 0.00 zł
Menu

Rabaty za zakupy

Rabaty za zakupy

REGULAMIN PROGRAMU DLA STAŁEGO KLIENTA -

Rabaty za zakupy

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu dla stałego Klienta „Rabaty za zakupy” (dalej: Program) jest  z siedzibą w Toruniu, prowadzący sklep internetowy Kokardka.pl (dalej: Sklep) pod adresem www.kokardka.pl

 2. Program jest adresowany do osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym Kokardka.pl (dalej: Uczestnik).

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.

§ 2.

Uczestnik programu

1. Uczestnikiem Programu jest osoba dokonująca zakupów w Sklepie od daty 06.02.2017.

2. Uczestnik Programu korzysta na zasadach określonych w Regulaminie z 

przyznanych mu praw.

3. Organizator zobowiązuje się do przyznania Uczestnikowi każdorazowo w wyniku

zawartej z Uczestnikiem umowy sprzedaży lub w wyniku zawartej z Uczestnikiem

umowy o prenumeratę czasopism, punktów za nabycie produktu (towaru).

§ 3.

Przyznawanie punktów

 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty za nabycie produktu (towaru) automatycznie każdorazowo przy zawarciu umowy sprzedaży/ umowy o prenumeratę czasopisma.

 2. Punkty za nabycie produktu (towaru) są przyznawane wg następującego przelicznika:

1 zł wydanych w Sklepie = 1 punkt przyznany w Programie


 

 1. Niepełny złoty jest zaokrąglany:

 • do pełnego złotego w górę - gdy końcówka ceny wynosi do 50 gr lub więcej,

 • do pełnego złotego w dół - gdy końcówka ceny wynosi do 49 gr lub mniej.

 1. Punkty naliczane są wyłącznie od ceny brutto objętych umową produktów (towarów), tj. z wyłączeniem kosztów wysyłki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 2. Każdy Uczestnik, który zawiera umowę sprzedaży lub umowę o prenumeratę czasopisma jest informowany o ilości zgromadzonych przez siebie na dzień wysyłki towaru punktów na paragonie/ fakturze VAT, które są dołączone do przesyłki.

 3. Informacje o zgromadzonych przez siebie punktach Uczestnik może uzyskać również telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 56 662 39 79 (dla telefonów stacjonarnych).

6.1. Celem uzyskania informacji o uzyskanych przez siebie punktach telefonicznie, Uczestnik podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres

 1. W razie uiszczenia zapłaty za produkt (towar), objęty umową sprzedaży/ umową o prenumeratę czasopisma, z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, punkty nie są naliczane od tej części ceny brutto produktu (towaru) objętego umową sprzedaży/ umową o prenumeratę czasopisma, która została uiszczona przy pomocy kodu rabatowego.

Na przykład: cena towaru brutto: 100 zł

Wykorzystanie kodu rabatowego o wartości 10 zł

Przyznanie punktów w ilości 90 pkt

 

8. Odstąpienie od umowy skutkuje anulowaniem przyznanych w związku z zawartą umową punktów.

§ 4.

Przyznawanie kodów rabatowych w zamian za zebrane

przez Uczestnika punkty

 1. Zgromadzenie przez Uczestnika przynajmniej 300 punktów jest równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi kodu rabatowego o wartości 10 zł.

 2. Zgromadzenie przez Uczestnika punktów w ilości stanowiącej wielokrotność 300 pkt, powoduje przyznanie mu kodu rabatowego o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 10 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość jednego bonu to 100 zł, w następujący sposób:

 1. 300 pkt = 10 zł

 2. 600 pkt = 20 zł

 3. 900 pkt = 30 zł

 4. 1200 pkt = 40 zł

 5. 1500 pkt = 50 zł

 6. 1800 pkt = 60 zł

 7. 2100 pkt = 70 zł

 8. 2400 pkt = 80 zł

 9. 2700 pkt = 90 zł

 10. 3000 pkt = 100 zł

 1. Każdy Uczestnik, który zawiera umowę sprzedaży lub umowę o prenumeratę czasopisma, w razie zebrania przez niego punktów w ilości wskazanej w § 4 ust. 2 lit. a) – j) niniejszego Regulaminu, otrzymuje umieszczony na dołączonym do przesyłki paragonie/ fakturze VAT kod rabatowy o wartości odpowiadającej liczbie punktów zebranych na dzień wysyłki towaru, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Kod rabatowy umieszczony jest w dolnej części paragonu/ faktury VAT oraz ma postać ciągu liczbowo – cyfrowego.

 3. Kod rabatowy może być wykorzystany przez Uczestnika w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia mu przesyłki, zawierającej paragon/ fakturę VAT, z kodem rabatowym. Sposób wykorzystania kodu rabatowego określa § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po upływie powyższego terminu kod rabatowy traci ważność.

 4. Każdy z wygenerowanych na paragonie/ fakturze VAT kodów rabatowych odzwierciedla aktualną liczbę punktów zebranych przez Uczestnika (tj. na dzień wysyłki towaru), z uwzględnieniem punktów przeliczonych na wcześniej przyznane, a niewykorzystane przez Uczestnika, kody rabatowe, np.:

 1. Uczestnik dokonał zakupu Towaru za cenę brutto 300 zł, tym samym otrzymuje punkty i kod rabatowy o wartości 10 zł;

 2. Uczestnik nie wykorzystuje powyższego kodu rabatowego, a jednocześnie w trzymiesięcznym okresie jego ważności, o którym mowa § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu, ponownie dokonuje zakupu produktu (towaru) za cenę brutto 300 zł, tym samym otrzymuje punkty kod rabatowy na kwotę 20 zł (ponieważ na jego koncie jest 600 punktów), z uwagi na fakt, że uprzednio otrzymany kod rabatowy nie został wykorzystany, tym samym liczba punktów przyznanych Uczestnikowi, nie uległa pomniejszeniu;

 3. Wówczas kod rabatowy o którym mowa w pkt a) o wartości 10 zł traci ważność, z przyczyny wskazanej w § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 1. Przyznane, a niewykorzystane przez Uczestnika kody rabatowe, nie sumują się. W sytuacji, gdy Uczestnik otrzyma kod rabatowy i nie wykorzysta go, a jednoczenie w okresie jego ważności, otrzyma kolejny/ kolejne kod/ kody rabatowy/ rabatowe – ważny jest wyłącznie kod rabatowy z późniejszą datą (tj. najbardziej aktualny w odniesieniu do daty jego wykorzystania).

§ 5.

Procedura zakupu z wykorzystaniem kodu rabatowego

 1. Cena brutto produktu (towaru), za który cena uiszczana jest przy wykorzystaniu kodu rabatowego, musi przewyższać wartość kodu rabatowego co najmniej o 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

 2. W celu wykorzystania kodu rabatowego:

2.1. W trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamieszczonego na

stronie www.kokardka.pl.:

 1. Po dokonaniu wyboru produktu (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”), za pośrednictwem formularza, w polu „kod rabatowy” należy wpisać kod rabatowy, umieszczony w dolnej części paragonu/ faktury VAT oraz kliknąć przycisk: „Aktywuj kod”.

 2. W podsumowaniu zamówienia automatycznie pojawi się cena uwzględniająca wartość wykorzystywanego kodu rabatowego, tj. „ostateczna cena do zapłaty.”

2.2. W trakcie składania zamówienia telefonicznie:

 1. Podczas rozmowy telefonicznej Uczestnik zgłasza Sprzedawcy chęć wykorzystania kodu rabatowego oraz podaje kod rabatowy, umieszczony w dolnej części paragonu/ faktury VAT.

 2. Sprzedawca weryfikuje poprawność podanego przez Uczestnika kodu rabatowego i podaje ostateczną cenę produktu (towaru), uwzględniającą wartość wykorzystanego przez Uczestnika kodu rabatowego.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Organizatora po uprzednim poinformowaniu Uczestnika, poprzez opublikowanie zmian. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu.

 2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu po uprzednim poinformowaniu Uczestników o zakończeniu programu oraz ograniczonej czasowo możliwości wykorzystywania przyznanych kodów rabatowych, za pośrednictwem poczty e-mail oraz strony internetowej Sklepu w terminie 1-miesiąca przed zakończeniem Programu.

 3. Nie zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży/ umowy o prenumeratę czasopisma przez okres 12 kolejnych miesięcy, powoduje brak możliwości skorzystania z dotychczas zebranych punktów i kodów rabatowych oraz ich przepadek (utratę). Wówczas, punkty przyznawane są Uczestnikowi od nowa, na zasadach określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego Kokardka.pl, dostępnego pod adresem: www.kokardka.pl, w zakładce „Regulamin sklepu.”

5. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest  z siedzibą w Toruniu.Sklep Internetowy Kokardka.pl

ul. Grudziądzka 140/142
87-100 Toruń

tel: 56 662 39 79
e-mail: sklep@kokardka.pl

Masz pytanie? Napisz do nas: